Skip to the content

와이T연구소 성년의 날 이벤트 당첨자 발표

 

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-flo8{font-weight:bold;background-color:#ecf4ff;border-color:#333333;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-dcpn{background-color:#ffffff;border-color:#333333;text-align:center;vertical-align:top}
경품 페이스북 이름
맞춤형 선물 당첨자(5명) 남궁체리 / 엄태우 / 이하림 / 정서린 / 천연수
치킨 기프티콘 당첨자(50명) Ji Hwang / Junhyuk Lee / Kim Kwang Jong / Kungjin Lee / Lix Ca
Mo Kyungjune / Myung Kyu Cho / Susie Lim / Yu Ri / Yujin Jang
곽애니 / 구자선 / 김미선 / 김미영 / 김민주
김소향 / 김영신 / 김은애 /김정미 / 김지혜
김태근 / 김태영 / 김향정 / 민랠리 / 박선민
방경원 / 양재영 / 유광열 / 윤소영 / 윤영조
이나라 / 이명삼 / 이미정 / 이소현 / 이수안
이수연 / 이연주 / 이정훈 / 임선희 / 장광현
장종택 / 전경욱 / 전애솔 / 정경석 / 정미향
정수진 / 정철호 / 최경필 / 한서연 / 홍석순