Skip to the content

SKT 5GX 슈퍼노바 퀴즈이벤트 당첨자 발표

* 치킨, 아메리카노 기프티콘 당첨자는 5/31 발표됩니다.

#1,2차 에어팟 당첨자

 

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-91pb{background-color:#343434;color:#ffffff;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ifcm{background-color:#ffce93;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ozja{background-color:#ecf4ff;text-align:center;vertical-align:top} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;}}
1차 당첨자 2차 당첨자
접속순번 이름 휴대폰 뒷자리 접속순번 이름 휴대폰 뒷자리
1 정현* 52** 1 이혜* 91**
2 이나* 53** 2 김수* 36**
3 김재* 37** 3 최상* 87**
4 김재* 65** 4 임성* 79**
5 임다* 10** 5 윤수* 55**
6 최재* 42** 6 박서* 90**
7 여민* 57** 7 김지* 38**
8 김학* 10** 8 김준* 54**
9 이상* 61** 9 이유* 76**
10 최미* 71** 10 김진* 34**
11 김예* 75** 11 김현* 94**
12 박성* 78** 12 방은* 03**
13 유현* 70** 13 김지* 69**
14 김선* 80** 14 박종* 09**
15 안수* 93** 15 신혜* 66**
16 노유* 89** 16 정슬* 92**
17 노성* 34** 17 안* 50**
18 이원* 10** 18 최주* 10**
19 류동* 11** 19 한민* 81**
20 심은* 20** 20 조홍* 34**