Skip to the content

SKT 5GX 슈퍼노바 퀴즈 이벤트 – 기프티콘 당첨자 발표

안녕하세요! SKT 5GX 이벤트에 참여해주셔서 감사합니다.

치킨/아메리카노 기프티콘 당첨자 분들께는 응모시 입력하신 휴대폰으로 6/3(월) 기프티콘 발송 예정입니다.

 

#치킨 기프티콘 당첨자
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-xbtn{font-weight:bold;background-color:#343434;color:#ffffff;border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;}}
NO 이름 휴대폰 뒷자리 NO 이름 휴대폰 뒷자리
1 강*미 72** 26 박*숙 91**
2 강*현 11** 27 방*인 06**
3 권*천 89** 28 배*용 36**
4 길*영 58** 29 배*근 28**
5 김*용 10** 30 백*연 40**
6 김*준 53** 31 송*은 51**
7 김*형 77** 32 신*현 36**
8 김*연 23** 33 안*민 91**
9 김*진 67** 34 원*업 43**
10 김*희 17** 35 유*열 87**
11 김*현 67** 36 윤*완 09**
12 김*영 57** 37 윤*서 34**
13 김*철 28** 38 이*언 69**
14 김*한 70** 39 이*엽 61**
15 김*유 43** 40 이*민 80**
16 김*태 13** 41 이*은 65**
17 김*주 27** 42 이*인 26**
18 남*혁 51** 43 이*름 51**
19 박*우 13** 44 이*인 17**
20 박*훈 34** 45 장*영 48**
21 박*영 12** 46 정*영 97**
22 박*희 50** 47 정*성 87**
23 박*현 59** 48 진*혜 32**
24 박*민 92** 49 차*희 26**
25 박*훈 48** 50 허*호 94**

 

#아이스 아메리카노 기프티콘 당첨자
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 20px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-xbtn{font-weight:bold;background-color:#343434;color:#ffffff;border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;}}
NO 이름 휴대폰 뒷자리 NO 이름 휴대폰 뒷자리
1 강*민 51** 51 문*정 87**
2 강*구 38** 52 문*환 13**
3 강*구 12** 53 박*환 61**
4 강*혜 35** 54 박*훈 22**
5 강*은 85** 55 박*민 99**
6 고*석 82** 56 박*훈 87**
7 고*일 60** 57 박*연 84**
8 고*화 33** 58 박*홍 39**
9 고*원 39** 59 배*원 47**
10 공*연 96** 60 배*희 81**
11 곽*은 21** 61 배*훈 14**
12 권*정 12** 62 배*진 81**
13 금*화 52** 63 백*선 14**
14 기*준 83** 64 서*영 77**
15 김*경 79** 65 석*령 70**
16 김*영 93** 66 성*복 04**
17 김*환 39** 67 송*연 87**
18 김*진 76** 68 송*운 41**
19 김*주 68** 69 송*린 49**
20 김*범 04** 70 송*준 23**
21 김*석 07** 71 신*재 07**
22 김*선 40** 72 안*리 59**
23 김*성 26** 73 양*호 69**
24 김*지 57** 74 어*선 35**
25 김*화 15** 75 엄*희 92**
26 김*길 06** 76 엄*태 98**
27 김*영 16** 77 엄*호 39**
28 김*영 45** 78 염*만 83**
29 김*탄 43** 79 예*길 92**
30 김*원 97** 80 오*은 31**
31 김*희 52** 81 오*래 89**
32 김*영 62** 82 우*영 54**
33 김*욱 71** 83 원*희 04**
34 김*미 31** 84 유*재 94**
35 김*애 36** 85 윤*희 08**
36 김*정 51** 86 윤*빈 38**
37 김*배 22** 87 윤*현 21**
38 김*은 13** 88 윤*환 06**
39 김*유 31** 89 윤*영 05**
40 김*홍 53** 90 이*운 88**
41 김*식 81** 91 이*진 09**
42 김*순 00** 92 이*경 74**
43 김*경 45** 93 이*훈 32**
44 김*우 81** 94 이*준 38**
45 김*섭 39** 95 이*연 76**
46 김*림 85** 96 이*훈 60**
47 김*정 95** 97 이*진 04**
48 남*현 90** 98 이*규 75**
49 남*현 40** 99 이*지 83**
50 류*린 02** 100 이*옥 79**